ARTIKEL 1 ALGEMEEN
ARTIKEL 2 DEFINITIES
ARTIKEL 3 PRIJZEN
ARTIKEL 4 AANBIEDING, BESTELLING EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST
ARTIKEL 5 LEVERING EN UITVOERING
ARTIKEL 6 BETALING
ARTIKEL 7 RECLAMES EN KLACHTEN; RETOURZENDINGEN
ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
ARTIKEL 9 BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD
ARTIKEL 11 OVERMACHT
ARTIKEL 12 TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN
 
ARTIKEL 1 ALGEMEEN
DEZE LEVERINGSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE AANBIEDINGEN VAN BERCESTE OP HAAR INTERNETSITE EN OP ALLE OVEREENKOMSTEN DIE VIA HAAR INTERNETSITE TUSSEN BERCESTE EN AFNEMER WORDEN AANGEGAAN TOT HET LEVEREN VAN BOEKEN (HIERNA: DE OVEREENKOMST). DOOR AFNEMER GEHANTEERDE ALGEMENE OF ANDERE VOORWAARDEN - WAARONDER MEDE INKOOPVOORWAARDEN WORDEN VERSTAAN - WORDEN DOOR BERCESTE UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN EN MAKEN GEEN DEEL UIT VAN DE OVEREENKOMST.
 
ARTIKEL 2 DEFINITIES
IN DEZE LEVERINGSVOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER: BERCESTE, GEVESTIGD TE LELYSTAD, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER TE AMSTERDAM, NUMMER 69548439. INTERNETSITE: DE PLAATS OP HET INTERNET WAAR BERCESTE DE MOGELIJKHEID BIEDT OM DOOR MIDDEL VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EEN BESTELLING BIJ HAAR TE DOEN. AFNEMER: DE NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON DIE MET BERCESTE VIA HAAR INTERNETSITE EEN OVEREENKOMST HEEFT GESLOTEN TOT HET AFNEMEN VAN ÉÉN OF MEER PRODUCTEN. HET BTW NUMMER VAN BERCESTE IS NL211179425B01.
 
ARTIKEL 3 PRIJZEN
3.1 LEVERING VAN PRODUCTEN GESCHIEDT TEGEN DE OP HET MOMENT VAN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST OP DE INTERNETSITE            VERMELDE PRIJZEN EN TARIEVEN. PRIJZEN DIE DOOR BERCESTE OF HAAR TOELEVERANCIERS OP ANDERE WIJZE DAN OP DE INTERNETSITE ZIJN AFGESPROKEN OF KENBAAR GEMAAKT, BINDEN BERCESTE NIET VOOR PRODUCTEN DIE VIA DE INTERNETSITE WORDEN BESTELD, TENZIJ DAT TUSSEN BERCESTE EN AFNEMER SCHRIFTELIJK UITDRUKKELIJK ANDERS IS AFGESPROKEN. 
3.2  ALLE DOOR BERCESTE GEHANTEERDE PRIJZEN EN TARIEVEN ZIJN INCLUSIEF BTW, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD. DE VERMELDE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN. DEZE VERZENDKOSTEN BEDRAGEN 3,50 EURO (VOOR VERZENDING BINNEN NEDERLAND).
3.3  BERCESTE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE PRIJZEN OM WELKE REDEN DAN OOK TE WIJZIGEN. GEWIJZIGDE PRIJZEN EN TARIEVEN GELDEN VANAF HET MOMENT DAT DEZE OP DE INTERNETSITE WORDEN VERMELD. FOUTEN IN DE PRIJSMELDINGEN WORDEN VOORBEHOUDEN.
 
 
ARTIKEL 4 AANBIEDING, BESTELLING EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST
4.1 ALLE AANBIEDINGEN VAN BERCESTE ZIJN VRIJBLIJVEND. EEN AANBOD OP DE INTERNETSITE KAN DOOR BERCESTE BINNEN TWEE WERKDAGEN NA ONTVANGST VAN EEN BESTELLING VAN AFNEMER WORDEN HERROEPEN, IN WELK GEVAL ER GEEN OVEREENKOMST TOT STAND KOMT.
4.2 DE OVEREENKOMST KOMT TOT STAND DOOR EEN BESTELLING VAN AFNEMER VIA DE INTERNETSITE EN SCHRIFTELIJKE AANVAARDING (PER E-MAIL) VAN DEZE BESTELLING DOOR BERCESTE.
4.3 TER ZAKE VAN GEWISSELDE COMMUNICATIE EN GEDANE BESTELLINGEN, LEVERINGEN EN BETALINGEN WORDEN DE SYSTEMEN EN ADMINISTRATIE VAN BERCESTE GEACHT EEN JUISTE WEERGAVE HIERVAN TE BEVATTEN, BEHOUDENS BEWIJS VAN HET TEGENDEEL DOOR AFNEMER.
4.4 AFNEMER KAN BINNEN 7 WERKDAGEN NA LEVERING VAN HET PRODUCT DIT RETOURNEREN AAN BERCESTE. HET VOLLEDIGE BEDRAG ZAL DOOR BERCESTE WORDEN TERUGBETAALD. DE VERZENDKOSTEN VOOR HET TERUGSTUREN ZIJN VOLLEDIG VOOR DE AFNEMER. BERCESTE ZAL BINNEN 30 DAGEN HET VOLLEDIGE BEDRAG AAN AFNEMER TERUGBETALEN. DEZE REGEL GELDT NIET VOOR ZEER SPECIFIEKE IN OPDRACHT VAN AFNEMER BESTELDE GOEDEREN, OF INDIEN ER EEN ANDERE AFLEVERINGSTERMIJN IS OVEREENGEKOMEN.
4.5 INDIEN DE IN OPDRACHT VAN AFNEMER DOOR BERCESTE TE LEVEREN GOEDEREN NIET BINNEN 30 DAGEN KUNNEN WORDEN GELEVERD IS AFNEMER GERECHTIGD ZONDER ENIGE VOORWAARDEN DEZE TE ANNULEREN.
 
ARTIKEL 5 LEVERING EN UITVOERING
5.1 BERCESTE ZAL DE GROOTST MOGELIJKE ZORGVULDIGHEID IN ACHT NEMEN BIJ HET IN ONTVANGST NEMEN EN BIJ DE UITVOERING VAN BESTELLINGEN VAN PRODUCTEN EN BIJ DE BEOORDELING VAN AANVRAGEN TOT VERLENING VAN DIENSTEN.
5.2 ALS PLAATS VAN LEVERING GELDT HET ADRES DAT DE CONSUMENT AAN HET BEDRIJF KENBAAR HEEFT GEMAAKT.
5.3 MET INACHTNEMING VAN HETGEEN HIEROVER IN LID 4 VAN DIT ARTIKEL IS VERMELD, ZAL HET BEDRIJF GEACCEPTEERDE BESTELLINGEN MET BEKWAME SPOED DOCH UITERLIJK BINNEN 30 DAGEN UITVOEREN, TENZIJ CONSUMENT AKKOORD IS GEGAAN MET EEN LANGERE LEVERINGSTERMIJN. INDIEN DE BEZORGING VERTRAGING ONDERVINDT, OF INDIEN EEN BESTELLING NIET DAN WEL SLECHTS GEDEELTELIJK KAN WORDEN UITGEVOERD, ONTVANGT DE CONSUMENT HIERVAN UITERLIJK 30 DAGEN NADAT HIJ DE BESTELLING GEPLAATST HEEFT BERICHT. DE CONSUMENT HEEFT IN DAT GEVAL HET RECHT OM DE OVEREENKOMST ZONDER KOSTEN TE ONTBINDEN. DE CONSUMENT HEEFT GEEN RECHT OP EEN SCHADEVERGOEDING.
5.4 ALLE LEVERTERMIJNEN ZIJN INDICATIEF. AAN EVENTUELE GENOEMDE TERMIJNEN KAN DE CONSUMENT GEEN RECHTEN ONTLENEN. OVERSCHRIJDING VAN EEN TERMIJN GEEFT DE CONSUMENT GEEN RECHT OP SCHADEVERGOEDING.
5.5 INDIEN LEVERING VAN EEN BESTELD PRODUCT ONMOGELIJK BLIJKT TE ZIJN, ZAL BERCESTE ZICH INSPANNEN OM EEN VERVANGEND ARTIKEL BESCHIKBAAR TE STELLEN. UITERLIJK BIJ DE BEZORGING ZAL OP DUIDELIJKE EN BEGRIJPELIJKE WIJZE WORDEN GEMELD DAT EEN VERVANGEND ARTIKEL WORDT GELEVERD. BIJ VERVANGENDE ARTIKELEN KAN HET HERROEPINGSRECHT NIET WORDEN UITGESLOTEN. DE KOSTEN VAN EEN EVENTUELE RETOURZENDING ZIJN VOOR REKENING VAN DE ONDERNEMER.
5.7 HET RISICO VAN BESCHADIGING EN/OF VERMISSING VAN PRODUCTEN BERUST BIJ BERCESTE TOT HET MOMENT VAN BEZORGING AAN DE CONSUMENT OF EEN VOORAF AANGEWEZEN EN AAN BERCESTE BEKENDGEMAAKTE VERTEGENWOORDIGER, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN.
 
 
ARTIKEL 6 BETALING
6.1 FACTURERING GESCHIEDT DOOR BERCESTE IN BEGINSEL GELIJKTIJDIG MET DE AFLEVERING VAN DE BESTELDE GOEDEREN.
6.2 BETALING DOOR AFNEMER DIENT TE GESCHIEDEN BINNEN 14 DAGEN NA AFLEVERING OP EEN DOOR BERCESTE AANGEWEZEN BANK- EN/OF GIROREKENING, TENZIJ VIA CREDITCARD OF ANDERSZINS (VOORUIT)BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN.
6.3 ZONDER UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN BERCESTE IS HET AFNEMER NIET TOEGESTAAN ENIGE BETALINGSVERPLICHTING JEGENS BERCESTE TE VERREKENEN MET EEN VORDERING VAN AFNEMER OP BERCESTE, UIT WELKE HOOFDE DAN OOK.
6.4 BERCESTE HEEFT HET RECHT OP IEDER MOMENT VOORUITBETALING, EEN AUTOMATISCHE INCASSOMACHTIGING, CONTANTE BETALING, OF ZEKERHEID VOOR DE BETALING VAN AFNEMER TE VERLANGEN.
 
ARTIKEL 7 RECLAMES EN KLACHTEN; RETOURZENDINGEN
INDIEN AFNEMER EEN PRODUCT OM WELKE REDEN DAN OOK NIET WENST AF TE NEMEN, IS AFNEMER GERECHTIGD HET PRODUCT OP EIGEN KOSTEN EN MET MEDEZENDING VAN EEN BRIEF TER ONTBINDING VAN DE KOOP TIJDENS DE BEDENKTIJD BINNEN 14 DAGEN IN EEN DEUGDELIJKE VERPAKKING AAN BERCESTE RETOUR TE ZENDEN. RETOURZENDINGEN WORDEN UITSLUITEND GEACCEPTEERD INDIEN HET GERETOURNEERDE PRODUCT ONBESCHADIGD IS. NA ONTVANGST VAN DE RETOUR GEZONDEN PRODUCTEN ZAL BERCESTE, INDIEN DEZE DE RETOURZENDING GEGROND ACHT, ZO SPOEDIG MOGELIJK ALSNOG OF OPNIEUW HET DOOR AFNEMER BESTELDE PRODUCT LEVEREN DANWEL HET AANKOOPBEDRAG RESTITUEREN. RETOURNEREN IS NIET MOGELIJK BIJ E-BOOKS.
 
ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
8.1 DE AANWEZIGHEID VAN EEN GEBREK GEEFT AFNEMER NIMMER RECHT TOT OPSCHORTING OF VERREKENING VAN ZIJN BETALINGSVERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT.
8.2 DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BERCESTE WEGENS TOEREKENBARE TEKORTKOMING IN DE VERPLICHTING TOT LEVERING VAN ENIGE PRESTATIE IS BEPERKT TOT VERGOEDING VAN DIRECTE SCHADE TOT MAXIMAAL EEN BEDRAG GELIJK AAN DE VOOR DIE PRESTATIE BEDONGEN PRIJS (EXCLUSIEF BTW).
8.3 AANSPRAKELIJKHEID VAN BERCESTE VOOR INDIRECTE SCHADE, DAARONDER BEGREPEN GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST, GEMISTE BESPARINGEN, SCHADE DOOR BEDRIJFSSTAGNATIE EN ENIGE ANDERE SCHADE DAN DIE BEDOELD IN ARTIKEL 8.2. IS UITGESLOTEN.
 
ARTIKEL 9 BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
BERCESTE HEEFT HET RECHT DE OVEREENKOMST MET AFNEMER MET ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR DE TOEKOMST DOOR MIDDEL VAN EEN SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING ZONDER VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING TE ONTBINDEN INDIEN:
  • AFNEMER ONDANKS DEUGDELIJKE INGEBREKESTELLING TOEREKENBAAR TEKORTSCHIET IN DE NAKOMING VAN ENIGE OP HEM RUSTENDE VERPLICHTING;
  • AAN AFNEMER (AL OF NIET VOORLOPIG) SURSEANCE VAN BETALING WORDT VERLEEND OF AFNEMER IN STAAT VAN FAILLISSEMENT WORDT VERKLAARD;
  • AFNEMER ZIJN BEDRIJFSVOERING GEHEEL OF GEDEELTELIJK STAAKT OF ANDERSZINS LIQUIDEERT EN/OF ZIJN BEDRIJFSACTIVITEITEN ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN BERCESTE INGRIJPEND WIJZIGT OF AAN EEN DERDE OVERDRAAGT.
 
ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD
BERCESTE BEHOUDT ZICH DE EIGENDOM VAN ALLE DOOR HAAR AAN AFNEMER GELEVERDE (ROERENDE) ZAKEN VOOR TOTDAT AFNEMER VOLLEDIG HEEFT VOLDAAN AAN AL ZIJN VERPLICHTINGEN JEGENS BERCESTE UIT HOOFDE VAN ENIGE OVEREENKOMST TOT LEVERING VAN BOEKEN OF ANDERE PRODUCTEN, VERPLICHTINGEN TER ZAKE VAN EEN TEKORTSCHIETEN IN DE NAKOMING VAN ZODANIGE OVEREENKOMSTEN DAARONDER BEGREPEN.
 
ARTIKEL 11 OVERMACHT
ONDER OVERMACHT VOOR BERCESTE WORDT VERSTAAN IEDERE TEKORTKOMING IN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST DIE NIET TE WIJTEN IS AAN DE SCHULD VAN BERCESTE NOCH KRACHTENS DE WET, RECHTSHANDELING OF IN HET VERKEER GELDENDE OPVATTINGEN VOOR HAAR REKENING KOMT OF DIE HET GEVOLG IS VAN HET FEIT DAT EEN DOOR AFNEMER BESTELD PRODUCT TIJDELIJK BIJ BERCESTE OF HAAR TOELEVERANCIER NIET MEER VOORRADIG IS.
 
ARTIKEL 12 TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN
OP ELKE DOOR BERCESTE MET AFNEMER GESLOTEN OVEREENKOMST IS UITSLUITEND NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING. ALLE GESCHILLEN DIE BEHOREN BIJ DE DOOR berceste MET DE AFNEMER GESLOTEN OVEREENKOMST, ZULLEN UITSLUITEND WORDEN VOORGELEGD AAN DE BEVOEGDE RECHTER IN NEDERLAND.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.